Cô giáo như mẹ hiền

 • Nguyễn Xuân Đào
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0838896066
  • Email:
   nxdao.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   ntlua.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Kiều Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0917400799
  • Email:
   nkthihd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phùng Bích Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0944117822
  • Email:
   pbchi.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thúy An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lá
  • Điện thoại:
   0872921590
  • Email:
   ntan.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Sơn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0942272021
  • Email:
   Sthong.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Trần Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0947844033
  • Email:
   tkloan.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   01254737717
  • Email:
   nthnga.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Võ Thị Ngọc Nhiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0916300434
  • Email:
   vtnnhieu.hd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Phùng Bích Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0944117822
  • Email:
   pbchi.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Kiều Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0917400799
  • Email:
   nkthihd.hb@sobaclieu.edu.vn
 • Lê Thị Bạch Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viển
  • Điện thoại:
   0939292495
  • Email:
   lebacle310@gmail.com